KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", informujemy, że:

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JUKOR z siedzibą w Dzierżoniowie, adres: ul. Grota Roweckiego 40/3, 58-200 Dzierżoniów, zwany dalej Administratorem.

2. Kategorie danych osobowych

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych:
• dane identyfikacyjne,
• dane adresowe,
• dane kontaktowe.
dotyczących Pana/Pani oraz uczestniczących w transakcjach handlowych pracowników firmy.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  transakcji handlowych oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i mogą być udostępnione stronie trzeciej uczestniczącej w realizacji transportu, reklamacji, itp.

4. Podstawy prawne

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia.


5.   Źródło pochodzenia danych osobowych
Poniższa informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą oraz w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą. Administrator mógł pozyskać Pani/Pana dane osobowe z zamówień, ofert handlowych, a także z powszechnie dostępnych źródeł, między innymi: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej , za pośrednictwem strony internetowej , itp.

6. Przysługujące prawa

 Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Okres przechowywania danych osobowych

 Zgodnie z art. 5 ust.1 lit. e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

8. Przekazywanie danych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

squirrelmail roundcube